ПОЗИВ ЗА САВЕТНИКЕ-СПОЉНЕ САРАДНИКЕ – ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ

За пружање додатне менторске подршке школама путем праћења ученичких постигнућа и социјалне адаптације у школској 2019/20 и 2020-21. години у школама у којима  се образују ученици мигранти.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у реализацији програма Специјалне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима (у даљем тексту: Специјална мера 6), ЦРИС 2019/041-528. Влада Републике Србије је 04. децембра 2019. године донела Закључак којим се усваја текст Финансијског споразума између Европске комисије и Републике Србије о финансирању програма Специјалне мере 6.

Партнер Министарству у реализацији овог програма је Међународна организација за миграције (ИОМ).

Једна од планираних активности  програма подразумева реализацију Додатне менторске подршке школама путем праћења ученичких постигнућа и добробити у школама у којима  се образују ученици мигранти.

Циљ ове активности  представља унапређивање процеса документовања и анализе мера које су примери добре праксе, процена успешности програма, омогућавање консултација и размена искустава и знања, промовисање примера добре праксе, успешно решених изазова са терена кроз континуирано праћење инклузије ученика миграната, а ради унапређивања квалитета рада школа у којима се образују ови ученици,

Позивамо саветнике-спољне сараднике (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/01/Resenje-ministra-o-izboru-savetnika-spoljnih-saradnika.pdf) да се пријаве за спровођење задатака наведених у опису посла (Анекс II) приложеном у овом позиву, за:

Ментора/менторку за подршку установама у којима се образују ученици мигранти

Информације о пројекту и овом позиву доступне су у Анексу I.

Заинтересовани кандидати и кандидаткиње достављају своје биографије и мотивационо писмо у електронском формату на следећу е-адресу: manjineiljudskaprava@mpn.gov.rs

Рок за достављање докумената: 30. април 2020. до 15:30 часова.

Анекси:

Анекс I – Информативни лист пројекта

Анекс II – Опис посла

Анекс III – Евалуациони образац

Срдачно.