Партнерски приступ решавању изазова

Република Србија се погледу приступа образовању, регистрације ученика, равноправног третмана, спречавања ксенофобије и нетолеранције, придржава преузетих обавеза у складу са Међународном конвенцијом о заштити права радника и миграната и чланова њихових породица, Конвенцијом о правима детета и другим међународним документима, као и у скалду са националном регулативом.

Имајући у виду да је образовање једна од карика одрживог социјалног укључивања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја остварује успешну сарадњу са низом институција на националном и локалном нивоу. То су, пре свега, школске управе које су регионално распоређене и надлежне за организацију и праћење образовања. У области унапређивања образовања ученика миграната/тражилаца азила, најчешћа сарадња остварује се са школским управама на чијем територију се налазе центри за прихват мигранатa: Школска Београд, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Ваљево, Краљево, Ниш, Лесковац, Врање, Група за стручно-педагошки надзор Нови Пазар. Завод за унапређивање образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања институције су које пружају стручну подршку Министарству у пословима којима се побољшава квалитет образовања миграната, а тиме и квалитет образовања у целини.

Са Комесаријатом за избеглице и миграције сарадња се одвија на недељном нивоу у виду размене информација са терена и решавања изазова у реализацији образовања и васпитања деце и ученика миграната/тражилаца азила. Министарство здравља афирмативно поступа у обезбеђивању здравствених прегледа деце миграната приликом поласка у школу.

ПРОЈЕКАТ: „ЕУ ПОДРШКА СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ МИГРАЦИЈАМА – „НАСТАВАК ПОДРШКЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УПРАВЉАЊЕ МИГРАНТСКОМ КРИЗОМ У РС – МАДАД 2“ – ЈАНУАР 2018 – ДЕЦЕМБАР 2019. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Закључка Владе РС 05 број 48-13167/2017-1 од 05. јануара 2018. године, потписало Грант уговор ТФ-МАДАД/2017/Т04.86 „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама – МАДАД 2“. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је ко-апликант у овом пројекту, а вредност средстава за активности које је реализовало Министарство износи 480.000 евра у динарској противвредности.  Период реализације: 13. јануар 2018 – 12. децемабр 2019. године.

Пројекат доприноси побољшању квалитета услуга које се пружају  мигрантској популацији током боравка у Републици  Србији, са посебним фокусом на децу и малолетнике без пратње. МАДАД 2 је креиран за решавање структурних питања у смислу унапређивања и управљања прихватним центрима, обезбеђивање приступа квалитетном образовању, затим приступ здравственој заштити, са нагласком на адекватно задовољавање потреба деце.

Пројектне активности реализоване су у партнерству са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, Министарством здравља и Министарством унутрашњих послова.

Наставак рада у области образовања миграната

Са циљем унапређивања доступности и квалитета образовања и васпитања деце и ученика мигратана/тражилаца азила, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је припремило нови пројекат у оквиру ИПА II програма. Активности новог пројекта ослањају се на добре праксе МАДАД 2 пројекта и доприносе активном укључивању деце и ученика из ове друштвене групе у систем образовања и васпитања. Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим се усваја текст Финансијског споразума између Европске комисије, у име Европске уније, са једне стране и Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије са друге стране, за финансирање Посебне мере за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, одобрене у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА II). Партнери су: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство здравља, Комесаријат за избеглице и миграције, Министартво унутрашњих послова

Трајање пројекта: 18 месеци, јануар 2020 – јун 2021.

Специфични циљеви овог пројекта који се односи на област образовања је: побољшати капацитет професионалаца у образовном систему да пруже адекватну подршку мигрантима, створити подстицајно и толерантно образовно окружење и унапредити квалитет образовања миграната на свим нивоима образовања.

Пројектне активности су:

  1. Унапређивање компетенција 600 наставника и стручних сарадника за примену Стручног упутства за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем   образовања и васпитања;
  2. Унапређивање компетенција 300 наставника српског и страних језика за примену новог курикулума за Српски као страни језик;
  3. Пружање менторске стручне помоћи наставницима, стручним сарадницима и тимовима за припрему/унапређивање плана подршке за ученике мигранте према Стручном упутству за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем   образовања и васпитања;
  4. Подршка установама у којима се образују ученици мигранти кроз доделумалих грантова за активности подршке ученицима, родитељима и запосленима у образовању.